Twee jaar na de invoering van het nieuwe ontslagrecht (WWZ) geeft de Hoge Raad in zijn arrest van 30 juni 2017 duidelijkheid over de billijke vergoeding bij een vernietigbaar ontslag. Uit het arrest volgt dat de inkomensgevolgen van het (vernietigbare) ontslag meewegen in het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding. De Hoge Raad ziet, anders dan het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 31 maart 2016, geen ruimte voor een punitief karakter in de billijke vergoeding.

Een vernietigbaar ontslag is een ontslag waarvoor geen toestemming door UWV is gegeven of waarbij de opzegtermijnen niet in acht zijn genomen. De bekendste vorm van een vernietigbaar ontslag is een ontslag op staande voet.

Met dit arrest is duidelijkheid gegeven in wat wel en wat geen onderdeel is in het vaststellen van de hoogte van de billijke vergoeding op grond van artikel 7:681 lid 1, aanhef en onder a, BW. De Hoge Raad: “Bij het vaststellen van de billijke vergoeding als bedoeld in art. 7:681 lid 1, aanhef en onder a, BW, gaat het uiteindelijk erom dat de werknemer wordt gecompenseerd voor het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Doordat, zoals hiervoor overwogen in 3.4.4, bij het vaststellen van de billijke vergoeding rekening kan worden gehouden met de gevolgen van het ontslag, kan met die vergoeding ook worden tegengegaan dat werkgevers voor een vernietigbare opzegging kiezen omdat dit voor hen voordeliger is dan het op de juiste wijze beëindigen van de arbeidsovereenkomst of het in stand houden daarvan (wat strookt met de strekking van die vergoeding die is vermeld in de hiervoor in 3.4.2 aangehaalde passage in de memorie van toelichting). Uit de tekst van en de parlementaire toelichting op de Wwz blijkt niet dat de wetgever aan de billijke vergoeding een specifiek punitief karakter heeft willen toekennen (zie de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.50-3.55). Daarom behoort bij het vaststellen van de billijke vergoeding daarmee geen rekening te worden gehouden.”

Bent u als werknemer op staande voet ontslagen? Denk er aan dat in de wet sprake is van vervaltermijnen waarbinnen een actie ingesteld moet worden om het vernietigbare ontslag door de rechter te laten vernietigen. Bent u werkgever en staat u op het punt om een werknemer ‘op staande voet’ te ontslaan? Wees u bewust van de financiële- en procesrisico’s. Laat u vooraf adviseren! In beide gevallen kunnen de ervaren advocaten van Vallei Advocaten & Mediators u bijstaan.

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators