Komende weken geniet Nederland weer volop van de jaarlijkse zomervakantie. Heerlijk een paar weken ontspannen, daar knapt een mens van op. Toch brengt de vakantie elk jaar weer de nodige stress met zich mee; niet alleen de files naar het zuiden, het (gezamenlijk) vinden van de juiste route of het opzetten van de tent. Nee, er is geregeld al eerder sprake van werkgerelateerde vakantiestress…
Alhoewel in de wet duidelijke regels zijn te vinden over het plannen en vastleggen van vakantie levert de vakantieplanning nogal eens problemen op. Te denken valt aan een afdeling waar de werknemers het liefst allemaal in dezelfde periode op vakantie gaan, de situatie van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer en de situatie van acute drukte. In dit artikel een beknopte handleiding voor het voorkomen van vakantiestress.

De hoofdregel
In artikel 7:638 BW zijn de regels te vinden over het inplannen van vakantie. De hoofdregel is dat de werkgever de werknemer in de gelegenheid moet stellen om de wettelijke vakantiedagen op te nemen (in de regel zijn dat 20 dagen bij een fulltime functie). Het is vervolgens de werkgever die de vakantie vaststelt (in beginsel) conform de wensen van de werknemer.

Afwijkingsmogelijkheid
Van deze hoofdregel kan en mag worden afgeweken; bijvoorbeeld in een cao of een schriftelijke bedrijfsregeling. In een dergelijke regeling kan worden bepaald dat de zomervakantie uit twee delen bestaat; bijvoorbeeld de eerste drie weken en de laatste drie weken van de schoolvakantie. Met een dergelijke regeling kan bereikt worden dat alle werknemers binnen de schoolvakantie gelijke kansen hebben om een vakantie in te plannen. Voor de werkgever ontstaat hierdoor de situatie dat een bepaald minimum aantal werknemers beschikbaar blijft voor de werkzaamheden.

Wensen en vaststellen
Als de werknemer zijn wensen voor een bepaalde periode kenbaar maakt dient de werkgever binnen twee weken op dat verzoek te reageren. Geeft de werkgever niet aan dat die wensen niet gevolgd zullen worden, dan stelt de wet dat de vakantie conform de wensen van de werknemer is komen vast te staan. Wel kan de werkgever aangeven dat een bepaalde wens niet gevolgd kan worden.

Gewichtige redenen
De werkgever is niet altijd verplicht de wensen van de werknemer te volgen. Er kunnen goede (gewichtige) redenen zijn om bepaalde wensen af te wijzen; bijvoorbeeld als er sprake is van een bepaalde seizoenspiek of als in een kleine onderneming een bepaald verzoek zou leiden tot een tijdelijke bedrijfssluiting. Wel moet het belang van de werkgever bij afwijzing van de wensen zo zwaar zijn, dat het belang van de werknemer daarvoor redelijkerwijs moet wijken.

Vastgestelde vakantie wijzigen
Ook een vastgestelde vakantie kan in beginsel nog worden gewijzigd. Hiervoor is in de wet een ‘ontsnappingsmogelijkheid’ ingebouwd. Stel nu dat er zich ineens een onvoorziene situatie voordoet waardoor er een zwaarwichtige reden voor de werkgever ontstaat die maakt dat de werknemer niet op vakantie zou kunnen gaan. Gedacht moet worden aan een ‘spoedorder’ of een directe collega die ziek is geworden. De wet geeft de werkgever dan de mogelijkheid de ingeplande (en zelfs geboekte) vakantie ‘in te trekken’. Wel is de werkgever dan gehouden de schade van de werknemer te vergoeden.

Verlof en arbeidsongeschiktheid
Als een werknemer tijdens de vakantie arbeidsongeschikt (ziek) wordt dan gelden die dagen in beginsel niet als vakantie. Het idee hierbij is dat de werknemer deze vakantiedagen op een later moment alsnog kan opnemen. Deze dagen worden dan niet van het verlofsaldo ‘afgeschreven’ tenzij de werknemer daarmee instemt. Deze instemming kan ook in een schriftelijke regeling worden overeengekomen, maar alleen voor de wettelijke vakantiedagen. Probleem bij arbeidsongeschiktheid tijdens de vakantie is altijd de vraag of iemand daadwerkelijk arbeidsongeschikt was en hoe een en ander voor de werkgever is vast te stellen?

Om vakantiestress te voorkomen is het verstandig duidelijke afspraken te maken, bij voorkeur schriftelijke afspraken, waardoor iedereen (vooraf) een goede planning voor de vakantie kan maken.

De advocaten van Vallei Advocaten & Mediators wensen u een heerlijke vakantie toe zonder stress!

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators