Geen werk door Corona: loondoorbetalingsverplichting conform rechtspraak van 28 en 29 mei 2020

Veel werkgevers hebben te maken met de situatie dat zij door de Corona-maatregelen geen werk meer hebben voor werknemers. Leidt het wegvallen van werk tijdens de Cornona-maatregelen tot verval van loonaanspraken?

Rechtbank Oost-Brabant, 29 mei 2020

Leidt het wegvallen van werk tijdens de Cornona-maatregelen tot verval van loonaanspraken? Rechtbank Oost-Brabant heeft op 29 mei 2020 geoordeeld dat dit niet het geval is. De rechter wijst erop dat het bekende adagium ‘geen arbeid, geen loon’ met inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (op 1 januari 2020) is komen te vervallen. Het nieuwe adagium luidt (zo kunnen wij inmiddels wel voorzichtig stellen): ‘geen arbeid, wel loon’.

Indien de werkzaamheden zijn weggevallen door de Corona-maatregelen kunnen die omstandigheden (de coronacrisis) niet aan de werknemer worden tegengeworpen. Een werkgever blijft derhalve op grond van artikel 7:628 lid 1 BW loon verschuldigd aan de werknemer die geen arbeid heeft kunnen verrichten wegens het wegvallen van werk. Aldus, een duidelijke en heldere uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant.

Rechtbank Amsterdam, 28 mei 2020

Één dag eerder oordeelde Rechtbank Amsterdam (28 mei 2020) al dat een werkgever, ondanks buitengewone omstandigheden die de coronacrisis met zich brengt, niet gerechtigd is eenzijdig en zonder nader overleg uitbetaling van het salaris van werknemer voor 50 % op te schorten.

Werkgever in deze zaak exploiteert een restaurant. Wegens overheidsmatregelen in verband met de coronacrisis was het restaurant met ingang van half maart 2020 gesloten. Werkgever meende dat het voldoende was om zijn werknemers 50 % van hun salaris uit te betalen, nu wegens gebrek aan financiële middelen niet aan alle medewerkers hun volledige salaris kon worden uitbetaald.

De kantonrechter oordeelde dat het voldoende aannemelijk is dat bij werkgever door de buitengewone omstandigheden waarin zij nu verkeert, een onvoorziene bedrijfseconomische noodsituatie aanwezig is. Werkgever heeft een zwaarwichtig belang dat in beginsel met zich brengt dat van medewerkers gevraagd kan worden om (in overleg) bepaalde arbeidsrechtelijke aanspraken op te schorten of zelfs helemaal prijs te geven. Het eenzijdig en zonder nader overleg genomen besluit van werkgever om tot betaling van 50% van het salaris over te gaan, brengt voor werknemer echter een te grote inkomensachteruitgang mee waardoor hij in financiële problemen komt. Een werknemer is van zijn loon afhankelijk om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Een belangenafweging is op zijn plaats.

De wederzijdse belangen wegende kan van werknemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet verlangd worden dat hij over meerdere maanden met 50 % opschorting van zijn salaris instemt, ook omdat niet vaststaat wanneer werkgever dan wel over voldoende middelen zou beschikken om de achterstanden in te lopen.

Indien en voor zover u (werkgever) aldus voornemens bent het loon van uw werknemers op te schorten is het van wezenlijk belang u eerst juridisch te laten adviseren. Een belangenafweging is in deze kwesties op zijn plaats. De vraag of een opschorting van het loon naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid toegestaan is, is afhankelijk van diverse factoren. Wees goed voorbereid en geïnformeerd voordat u handelt. Wij adviseren u graag.

Laat u tijdig adviseren.

Indien u vragen heeft over loon(door)betalingen tijdens, neemt u dan contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.

If you have questions about (international) law, please contact our lawyers admitted to the Dutch bar.


Meer interessante artikelen lezen?

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators