Op 2 juni 2017 heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over de positie van het adviesrecht van de Ondernemingsraad (OR) bij de voorgenomen verkoop van de failliete onderneming door de curator. Eerder oordeelde de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, in het faillissement van DA drogisten, dat het adviesrecht van de OR moest wijken voor de positie van de curator op basis van het faillissementsrecht.

Volgens de Hoge Raad leidt een faillissement op zichzelf er niet toe dat de onderneming ophoudt te bestaan of dat deze niet langer in stand wordt gehouden. De curator oefent tijdens het faillissement de bevoegdheden van de ondernemer uit en is daardoor op een lijn te stellen met de ondernemer zoals de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) dat bedoelt. De Hoge Raad is van mening dat de curator in beginsel is gehouden de bepalingen van de WOR na te leven, waaronder het adviesrecht van artikel 25 WOR.

Uit de bijzondere situatie van een faillissement volgt echter wel dat het mogelijk is dat niet alle bepalingen van de WOR verenigbaar zijn met het faillissementsrecht, waardoor deze niet of niet volledig toegepast kunnen worden. Hierbij kan met name aan de wettelijke termijnen worden gedacht, waarbij het dus redelijk kan zijn dat deze worden verkort. De kosten die voortvloeien uit de uitoefening van het adviesrecht van de OR komen voor rekening van de boedel van de failliete onderneming. Volgens de Hoge Raad dienen de curator en de OR zich jegens elkaar te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en de billijkheid wordt gevraagd.

Tot slot kunnen er opmerkelijke discussies ontstaan rond een mogelijke doorstart als de belangen van de curator (de verkoop aan de hoogste bieder) en van de OR (verkoop aan de partij die de meeste werknemers overneemt) met elkaar onverenigbaar zijn. Het is niet uit te sluiten dat hierover op termijn nieuwe jurisprudentie volgt…

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem dan gerust contact op met één van de ervaren advocaten van Vallei Advocaten & Mediators via 0318-619121.

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators