De NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid)

in een notendop

Publicatiedatum: 1 april 2020

De advocaten van Vallei Advocaten & Mediators zijn adviseurs op het gebied van uw onderneming. Wij adviseren u graag over de beschikbare Corona maatregelen. In dit artikel informeren wij u over de nieuwe NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) die een subsidie voor het loon biedt.

Op 31 maart 2020 is de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) bekend gemaakt. Met de aankondiging van deze regeling stopt de Regeling Werktijdverkorting.

In de NOW-regeling zitten twee belangrijke voorwaarden:

  1. Als eerste moet de werkgever zich inspannen om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden.
  2. De tweede voorwaarden is dat de werkgever mag géén ontslagaanvraag bij het UWV indienen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden.

Volgens de nu bekend zijnde informatie is het mogelijk om vanaf maandag 6 april digitaal een aanvraag voor de NOW-regeling te doen bij UWV. In de regeling zelf is een uitloop opgenomen naar 14 april. Op vrijdag 3 april gaat UWV een definitieve datum kenbaar maken voor het moment dat de aanvragen ingediend kunnen worden

De NOW-regeling is een subsidie voor werkgevers, die geconfronteerd worden met een omzetdaling van tenminste 20% over een aaneengesloten periode van 3 maanden. De ondernemer die de regeling aanvraagt moet een keuze maken in de periode maart-mei, april-juni, mei-juli. De regeling richt zich op omzetdalingen van meer dan 20% in genoemde periodes ten opzichte van 25% van de omzet in 2019.

Hoe werkt de NOW-regeling?

Het is belangrijk dat uitgegaan wordt van een verwachte omzetdaling. Dit maakt het mogelijk om vooraf de subsidie aan te vragen. De verwachte daling moet gericht zijn op minimaal 20% van de omzet.

De hoogte van de daadwerkelijke subsidie is afhankelijk van de terugval in omzet en bedraagt maximaal 90% van de loonsom.

De rekenmethodiek is dat bij het wegvallen van 100% van de omzet een subsidie wordt gegeven op basis van 90% van de loonsom. Is de omzetdaling lager dan zal de subsidie naar rato zijn. Als voorbeeld bij omzetdaling van 50% bedraagt de subsidie 45% en bij een omzetdaling van 25% bedraagt de subsidie 22,5% van de loonsom.

Voorwaarde is dat de werkgever het loon aan de betrokken werknemers volledig doorbetaald in de periode waarin de subsidie wordt ontvangen. Er zal door UWV een voorschot worden verstrekt ter hoogte van 80% van de verwachte subsidie.

Loonsom

De basis voor de berekening van de subsidie de loonsom vormt de loonsom over januari 2020 met forfaitaire opslag van 30% voor werkgeverslasten. Deze opslag is bedoeld voor het dekken van de kosten van de opbouw van het vakantiegeld, pensioen- en werkgeverspremies. In regeling is een maximum opgenomen, dat maximum bedraagt twee maal het maximumdagloon per maand per individuele werknemer. Concreet betekent dit een bedrag van € 9.538,00 bruto per maand. Loon boven deze grens komt niet in aanmerking voor de subsidie. De gegevens van de loonaangifte van januari 2020 vormt de basis.

Voor de duidelijkheid de regeling geldt niet voor de DGA (directeur grootaandeelhouder) omdat voor deze geen sociale premies worden afgedragen.

De omzetdaling

De definitie van omzet is de netto-omzet van de onderneming. Deze omzet is terug te vinden in de jaarrekening. Voor kleinere ondernemers die geen verplichte jaarrekening hoeven op te stellen wordt aangehaakt bij de belastingaangifte. Voor ondernemingen die meerdere vennootschappen kennen wordt uitgegaan van de omzetdaling van het gehele concern.

De basis voor de omzet is 25% van de feitelijke omzet in 2019. Voor nieuwe ondernemingen en start-ups die in 2019 geen omzet hadden geldt een aparte regeling.

Flexwerkers

De regeling is gericht op alle werknemers waarvoor loonaangifte wordt gedaan en die verzekerd zijn voor de WW, ZW of WIA. Hierdoor werkt de regeling dus juist ook voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals flexwerkers. De regering vraagt werkgevers dan ook om het loon van flexwerkers door te betalen.

De NOW-regeling richt zich op de eigen werknemers van de onderneming. Werknemers die via een payrollconstructie worden in geleend vallen dus niet onder de NOW-regeling

Eindafrekening

om snel te kunnen werken zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte subsidie. Daarna moet de werkgever binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de subsidie is toegekend de vaststelling van de subsidieaanvragen. Bij deze vaststelling is (in beginsel) een accountantsverklaring noodzakelijk. De verwachting is dat nadere duidelijkheid zal ontstaan over de grens van het subsidiebedrag waarbij een accountantsverklaring niet is vereist.

Na de vaststelling zal UWV vervolgens binnen 22 weken de eindafrekening opmaken. Het op hierbij kan sprake zijn van een nabetaling of een terugvordering.

Behoud werkgelegenheid: geen ontslag

Zoals gezegd gelden voor de deelname aan deze regeling twee belangrijke voorwaarden. Als eerste de inspanning van de werkgever om de loonsom (door het in dienst houden van de werknemers) zoveel mogelijk gelijk te houden. De tweede voorwaarde is dat de werkgever die gebruik maakt van de subsidieregeling voor geen werknemer(s) een ontslagvergunning bij UWV zal aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen vanaf 17 maart 2020. Als een werkgever toch een ontslagaanvraag indient zal bij de uiteindelijke vaststelling een ‘boete’ worden gepast van 150% van het loonbedrag van die werknemer(s).

Let op! Andere vormen van ontslag, bijvoorbeeld wegens ‘disfunctioneren’ of een ‘verstoorde arbeidsverhouding’ zijn nog steeds mogelijk en worden niet geraakt door de boete. Ook het sluiten van een vaststellingsovereenkomst ‘wederzijds goedvinden’, een ontslag tijdens de proeftijd en eventueel een ontslag op staande voet blijven mogelijk.

Samenloop met Werktijdverkorting

Heeft u voor uw onderneming vóór 17 maart 2020 een verzoek gedaan voor de regeling van werktijdverkorting waarop nog niet is beslist? Dan zal u gevraagd worden om aanvullende informatie aan te leveren. De eerdere aanvraag zal dan volgens de criteria uit de NOW-regeling beoordeeld gaan worden.

In het geval u al gebruik maakt van de WTV-regeling geldt dat deze WTV-aanvraag niet verlengd kan worden. Wel kunt u een nieuwe aanvraag doen voor de NOW-regeling.

Wanneer kunt u de aanvraag indienen?

Het streven van UWV is dat ondernemingen vanaf maandag 6 april 2020 via de website een aanvraag kunnen indienen. Op 3 april 2020 maakt UWV de daadwerkelijke openstelling van de aanvragen kenbaar. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.

Let op! Voor UWV geldt een beslistermijn van uiterlijk 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. De verwachting is uitgesproken dat ondernemingen waarvan de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, binnen 2 tot 4 weken het eerste deel van het voorschot ontvangen. Het uitkeren van het voorschot zal gebeuren in drie termijnen.

De NOW subsidie regeling geldt nu voor een periode van 3 maanden. Vóór 1 juni 2020 zal besloten worden over de mogelijkheid de regeling met 3 maanden te verlengen.

Tegen de besluiten van UWV staan de mogelijkheden van bezwaar en beroep open. Onze advocaten kunnen u adviseren en bijstaan tijdens de bezwaar en/of beroepsprocedure.

Vragen?

Heeft u vragen over de toepassing van de NOW-regeling? Neem contact op met één van de ervaren advocaten van Vallei Advocaten & Mediators. Ons kantoor is onveranderd telefonisch voor u bereikbaar tijdens werkdagen, van 09.00 tot 17.00 uur.


Meer interessante artikelen lezen?

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators