Binnen ons kantoor houd ik mij bezig met onder andere het ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht ziet onder meer op rechtsverhoudingen tussen ondernemers maar ook tussen ondernemers en particulieren. In dit artikel wil ik aandacht besteden aan de zogenaamde algemene voorwaarden.

In de regel worden de afspraken tussen partijen vastgelegd in een overeenkomst. Hierin staat bijvoorbeeld de prijs, de leveringstermijn en het te leveren goed. Men kan ook denken aan een huurovereenkomst waarin de huurprijs staat, het gehuurde en verdere specifieke afspraken. Naast de specifieke afspraken kunnen partijen ook zogenaamde algemene voorwaarden overeenkomen. Deze algemene voorwaarden regelen niet de kern van de overeenkomst (het product, de prijs e.d.) maar juist de zogenaamde randvoorwaarden. Dit zijn voorwaarden c.q. bepalingen die bedoeld zijn om vaker te gebruiken.

Het is van belang om bij het aangaan van overeenkomsten altijd te onderzoeken of algemene voorwaarden van toepassing zijn. Ik wil opmerken dat algemene voorwaarden snel toepasselijk zijn. Als onderaan een brief is opgenomen: “Op deze overeenkomst (of op alle overeenkomsten) zijn de algemene voorwaarden van toepassing”, maken deze deel uit van de overeenkomst. Het is wel zo dat de algemene voorwaarden daadwerkelijk moeten worden geaccepteerd door de andere partij. Die aanvaarding kan zomaar plaatsvinden als er niet wordt geprotesteerd. Met andere woorden, als er geen bezwaar wordt gemaakt tegen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden maken ze deel uit van de overeenkomst.

De strikte eis die gesteld wordt, is wel dat de gebruiker van de algemene voorwaarden de andere partij op een juiste wijze informeert over de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Uiterlijk op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, moet de wederpartij de algemene voorwaarden hebben ontvangen. Dus het meesturen van de algemene voorwaarden met een factuur, leidt niet tot toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. De gebruiker van de algemene voorwaarden moet wel bewijzen dat de algemene voorwaardentijdig aan de andere partij ter hand zijn gesteld. Dit is eenvoudig op te lossen door de andere partij voor ontvangst te laten tekenen.

Het voorstaande is van belang omdat in algemene voorwaarden vaak belangrijke zaken zijn opgenomen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Bijvoorbeeld kan het gaan over de opzegtermijnen, de incassokosten, de rente die gevoerd wordt over openstaande bedragen etc. etc.

Nu komt het ook voor dat zowel u als ondernemer algemene voorwaarden wil hanteren maar ook uw contractspartij dat doet. In de jurisprudentie is uiteindelijk een oplossing naar voren gekomen die eenvoudig is. De partij die als eerste stelt dat zijn of haar algemene voorwaarden van toepassing zijn, is de partij van wie de algemene voorwaarden op de overeenkomst betrekking zullen hebben. Dan zal het vervolgens voor kunnen komen dat de wederpartij zich op het standpunt stelt dat er dan geen overeenkomst tot stand komt, omdat deze juist wil dat zijn of haar algemene voorwaarden van toepassing zijn. Uiteindelijk zullen dan onderhandelingen plaatsvinden en kunnen andere afspraken gemaakt worden over welke algemene voorwaarden van toepassing zijn of over welke bepalingen wel of niet van toepassing geacht worden.

Ik adviseer in de regel bedrijven om algemene voorwaarden te voeren omdat hierin bijvoorbeeld ook uitsluiting van aansprakelijkheid opgenomen kan worden. Let wel op, dit is niet altijd volledig mogelijk.

Mocht u over het voorgaande onderwerp of over andere onderwerpen die betrekking hebben op ondernemingsrecht vragen hebben, verneem ik dat vanzelfsprekend graag.

Ivar Goedings

« Terug naar het overzicht

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Vallei Advocaten & Mediators